Privacy

Privacy


huisenlagerente.nl is onderdeel van Krediet & advies.

Krediet en advies, gevestigd aan Twekkeler Es 42, 7547 SM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Krediet & Advies
Twekkeler-Es 42
7547 SM Enschede
telefoonnummer: 0537503550
email: info@kredietenadvies.nl
https://www.kredietenadvies.nl

Tom Arends is de Functionaris Gegevensbescherming van Krediet en advies Hij is te bereiken via t.arends@kredietenadvies.nl

Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij veel vertrouwelijke informatie van klanten. Klanten van Quotientgroep h.o.d.n. Krediet & advies* moeten ervan uit kunnen gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met de informatie die een klant ons verstrekt en deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant wordt gedeeld met anderen.

In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een zorgvuldige financiële dienstverlening. Vertrouwelijkheid is een belangrijk aspect voor onze onderneming en de houding van de daarin werkzame professionals.

Voor een effectieve uitvoering van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens uitwisselen met aanbieders en bijvoorbeeld schadeherstellers en tegenpartijen, omdat dit de kern van onze taken als financieel dienstverlener raakt. Daarnaast is het mogelijk dat wij op grond van wettelijke verplichtingen informatie verstrekken aan bijvoorbeeld de Nederlandse Belastingdienst of de Autoriteit Financiële Markten.

Wij hebben de door ons gehouden persoonsadministratie in kaart gebracht en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, onder nummer 1647391.

Klanten en andere betrokkenen kunnen deze aanmelding bekijken via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Hier vinden zij informatie over de gegevens die wij verwerken en over de partijen met wie wij deze gegevens kunnen uitwisselen.

1. Begripsbepalingen

  In dit regelement wordt verstaan onder:
 • de wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 • toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik

 • Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 • Dit reglement is van toepassing binnen Quotientgroep h.o.d.n. Krediet & advies* en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten, medewerkers en andere betrokken natuurlijke personen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Quotientgroep h.o.d.n. Krediet & advies* het realiseren van wettelijke doeleinden en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
  • Het behandelen van uw consumptief krediet, hypotheek, verzekering of ander product dat wordt aangeboden door Quotientgroep h.o.d.n Krediet & advies.
  • Contact met u op te kunnen nemen, dit kan zijn telefonisch, via email, per post of andere communicatiemogelijkheden
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Krediet en advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • WOZ waarde
 • Inkomsten en uitgaven
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Kredietwaardigheidscheck
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bij Krediet en advies is het mogelijk om een consumptief krediet, hypotheek en/of verzekering af te sluiten. Om dit mogelijk te maken, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

5. Rechtmatige verwerking

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt - toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
 • Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
  • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld een overeenkomst tot het afsluiten van een financieel product of financiële dienst of de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten, dan wel het assisteren bij het beheer, van een overeenkomst;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dat belang voorgaat.
  • Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker - en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
  • De gegevens worden alleen verwerkt door personen die op basis van een (arbeids-)overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Krediet en advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Krediet en advies) tussen zit.

7. Vertegenwoordiging betrokkene

 • Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, is in de plaats van toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiger jegens de verwerker, dan is de mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 • Een toestemming kan door de betrokkene, dienst schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijden worden ingetrokken.

8. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 • De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.
 • De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker, dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
 • De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

9. Verwerking van persoonsgegevens

 • De verwerking vindt plaats door medewerkers van onze onderneming of andere natuurlijke personen die zich onder onze verantwoordelijkheid bezig houden met financiële dienstverlening.
  • De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  • De verwerking geschiedt om onze werkzaamheden als adviseur en/of bemiddelaar in financiële producten en diensten uit te kunnen voeren.

10. Gegevensverwerking

Gegevens verkregen bij betrokkene
 • Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
  • zijn identiteit;
  • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.
 • De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
Gegevens verkregen buiten betrokkene om
 • Naast de informatie die van de betrokkene worden ontvangen, kan de verantwoordelijke, voor de omschreven doeleinden, informatie inwinnen bij externe bronnen die de verantwoordelijke betrouwbaar acht.
 • De verantwoordelijke zorgt ervoor dat bij elke verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quotientgroep h.o.d.n. Krediet & advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kredietenadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Krediet en advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12. Delen van persoonsgegevens met derden

 • Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
 • Uitzondering op deze regel is informatie-uitwisseling met partijen die voor de uitvoering van de overeenkomst informatie nodig hebben, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietverstrekkers of partijen die betrokken zijn bij de schadebehandeling.
 • Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verstrekken om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals aan de Nederlandse Belastingdienst en de Autoriteit Financiële Markten
 • .

13. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

 • Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 • De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
 • De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

14. Bewaren van gegevens

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
 • De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 • Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 • Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
  • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
  • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist (onder andere de Wet op het financieel toezicht) is of
  • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quotientgroep h.o.d.n. Krediet & advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

15. Melding van verwerking van persoonsgegevens

 • Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, voordat met de verwerking wordt begonnen.
 • De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen is bestemd, wordt aangemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek. Voorafgaand onderzoek vindt plaats indien de verantwoordelijke:
  • van plan is een persoonsidentificatienummer te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is en om daardoor gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke;
  • van plan is gegevens op grond van eigen waarneming vast te leggen, zonder de verantwoordelijke daarvan op de hoogte te stellen;
  • van plan is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden.
 • In de melding staan aangegeven:
  • de naam en het adres van de verantwoordelijke;
  • het doel of de doelen van de verwerking;
  • een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.

16. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quotientgroep h.o.d.n. Krediet & advies gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De analytische cookies zijn alleen voor intern gebruik, en worden niet gedeeld met derden, zoals Google of Facebook. We maken hiervoor gebruik van een eigen analytische server.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

17. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quotientgroep h.o.d.n. Krediet & advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kredietenadvies.nl

18. Klachtenregeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:
 • de verantwoordelijke;
 • als de betrokkene niet tevreden is over de uitkomst van het de klacht, dan kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag.
 • de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
 • de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.
* dit reglement is op elk label van toepassing zoals geregistreerd onder Quotientgroep, vergunning nummer: 12016239

Aanvraag verzonden...

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U zult binnen enkele minuten een bevestigingsmail van ons ontvangen opdat u zeker weet dat wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Wij vragen u deze mail aandachtig door te lezen

Bevestigingsmail wordt verzonden naar:

Indien u binnen een paar minuten nog geen email heeft ontvangen, controleert u dan uw spambox...

U kunt dit scherm nu afsluiten..

Huis en Lage Rente

Hartelijk dank voor uw aanvraag. We zullen zsm contact met u opnemen.

U kunt dit scherm nu afsluiten..